Kontakt, frakt og betingelser

Kontaktinfo, våre plikter og dine rettigheter
 

 

Fast fraktpris kun kr 49,-

Unitracker.no

Postadresse:
Felles Media AS

Unitracker.no
Rustadgata 40
3187 Horten

Org.nr: 916 695 799MVA

Bruk vår supportside her: Supportside

 

Retur og leveringsadresse for varer:

Returadresse:

Felles Media AS
Unitracker.no
Rustadgata 40
3187 Horten

 

Betingelser og frakt generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.Unitracker.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.Unitracker.no er bare tilgjengelig på norsk.
Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Det er 14 dagers angrerett og 2 års reklamasjonsrett på produkter med fabrikkfeil. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter
Selger er: Felles Media AS v/ Unitracker.no, Rustadgata 40, 3187 Horten, post@unitracker.no og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring, eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller av annen grunn. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vår kortbetaling aksepterer følgende betalingskort; Visa, MasterCard og Maestro. Ved bruk av kredittkort vil transaksjon belastes ved forsending av varen.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. For leveranser til Svalbard vil merverdiavgiften bli tilbakebetalt til den kontoen betalingen ble utført fra. Fastprisen på porto gjelder ikke leveranser til Svalbard. Portoutgiftene til Svalbard vil bli trukket fra tilbakebetalingen av MVA slik at kunden betaler faktiske postens faktiske portopris for leveransen, pt. kr 208,- ekstra pr. pakke. Hvis MVA ikke dekker portoen betaler Unitracker.no det overskytende.

Levering og forsinkelse
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Leveringstid er normalt 3-10 virkedager om vi har varen på lokalt lager, 10-15 dager om vi får produktet fra fabrikk. Pga. Covid situasjonen, så har vi i 2021 valgt å ha begrenset med produkter på lager, og bestille inn små mengder når det trengs, dette medfører litt lengre leveringstid. Merk at det i ferier kan ta litt lenger tid på å sende ut produkter.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket utover 10 dager, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du kreve erstatningsvare eller heve avtalen.
Uavhentede varer som må sendes på nytt belastes med ny frakt tilsvarende faktiske fraktkostnader, dette gjelder også varer som kommer i retur fordi varen ikke kunne leveres til mottager fordi mottager er ukjent eller har flyttet. Kunden skal ikke belastes for retur som skyldes Unitracker.no.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Unitracker.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av produktet, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Unitracker.no, betaler ikke Unitracker.no disse utgiftene.

Personopplysninger
Våre kunder er opptatt av at Unitracker.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer oppbevares ikke av Unitracker.no.
Unitracker.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Unitracker.no ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Priser og levering
Unitracker.no er en norsk nettbutikk og alle priser er i norske kroner.
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Unitracker.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Unitracker.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Bruk av Sporingsweb.no

De fleste trackeren vi selger fungerer på sporingsweb.no, og en hvilken som helst annen sporingsplattform.

I noen tilfeller hvis en tracker er blitt oppdatert til en ny versjon så kan det hende at den ikke er kompatibel med sporingsweb.no før en stund etter trackeren er kommet i salg.

Trackeren er ikke avhengig av sporingsweb.no for å virke, og det er fult mulig å bruke sporingsplattform som følger med trackeren fra fabrikk, eller annen valgfrie sporingsplattforemer som GPSWOX.com eller GPS-server.net.

I noen tilfeller som med unitracker 7 og 8 vil det koste ca 3$ pr.mnd å bruke fabrikatens app hvis du som kunde vil bruke den. Mange bruker også bare sms sporing på trackere uten å bruke sporingsplattform.

Felles Media AS som eier sporingsweb.no kan når som helst si opp tjenesten sporingsweb.no uten å bli holdt ansvarlig hvis det skulle bli behov for det.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Unitracker.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Unitracker.no eller Unitracker.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Unitracker.no sin side.
Kunden plikter å returnere varen samt all tilbehør og embalasje hvis kunden angrer eller reklamerer på kjøpet. Hvis ikke alt tilbehør og embalasje returneres ved angring eller reklamasjon  så tilbakebetales 50% av kjøpesummen for produktet. Ved angring på kjøpet refunderes ikke innbetalt fraktpris eller fraktpris for retursendingen, fraktpris trekkes fra innbetalt pris hvis det er gratis frakt på produktet.

Ekstraordinære forhold
Unitracker.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Unitracker.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Unitracker.no sin kontroll, og som Unitracker.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Unitracker.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Unitracker.no sin side.

Endring i vilkårene
Unitracker.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Unitracker.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Unitracker.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Horten tingrett som verneting.

Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Ansvar
Unitracker.no eller andre tilknyttede firmaer skal aldri og kan aldri holdes ansvarlig, verken økonomisk eller på andre måter, for forhold som skyldes bruk av solgte varer, feil bruk av solgte varer eller feil på solgte varer.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Unitracker.no, datterselskap av Unitracker.no eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Unitracker.no.